Projekty domów bez pozwolenia

Projekty domów bez pozwolenia

Od jakiegoś czasu inwestorzy mogą cieszyć się obowiązywaniem bardzo korzystnych rozporządzeń. Jeszcze nie dawno tak potrzebne, obecnie jednak pozwolenia na budowę nie są wymagane do rozpoczęcia budowy domu jednorodzinnego lub letniskowego. Co w takim razie jest nam potrzebne? Otóż wystarczy nam samo zgłoszenie budowy do odpowiedniego urzędu. Dzięki temu nowemu i wygodnemu prawu inwestor zyskuje gwarancję szybszego i usprawnionego procesu budowlanego.

Budowa domu jednorodzinnego bądź innego obiektu na podstawie zgłoszenia dotyczy budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej zabudową oraz takich, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Wówczas od momentu złożenia zgłoszenia, urząd ma 30 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli tego nie uczyni, wtedy inwestor może spokojnie rozpocząć pierwsze prace budowlane. Do użytkowania danego obiektu budowlanego można przystąpić, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Czego potrzebujemy do zgłoszenia budowy domu do urzędu?

Zgłaszając budowę domu do urzędu potrzebne nam będą – tak jak zresztą dotychczas – cztery egzemplarze projektu budowlanego. Nowelizacja ustawy znosi obowiązek dołączania oświadczeń o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, jak również oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie stał obiekt, z drogą publiczną.

Co możemy wybudować bez pozwolenia?

Bez pozwolenia możemy zatem zbudować domy jednorodzinne; parterowe budynki gospodarcze, jak garaże, altany, ganki, oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni do 35 m2; parterowe domki letniskowe do 35 m2; wiaty do 50 m2; szamba do 10 m3; baseny i oczka wodne do 50 m2 oraz zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz zatoki parkingowe przy tych drogach. Oznacza to, że bez pozwolenia możemy postawić taki obiekt, jak ALTANA , który jest projektem niewielkiego budynku gospodarczego z dwuspadowym dachem, który może pełnić rolę obiektu gospodarczego, altany lub domku rekreacyjnego za miastem. Jego zaletą jest to, że swoim wyglądem przypomina mały dom jednorodzinny, przez co sprawia wrażenie urokliwego i przyjemnego w eksploatacji. Budynek taki może stanowić też obiekt pomocniczy przy już istniejącym i wspomagać jego pracę. Pozwolenia nie będziemy też potrzebować na budowę domku z projektu LUBIEŃ , który jest uroczym projektem niewielkiego domku rekreacyjnego, pomyślanego w technologii drewnianej. Dzięki małej powierzchni zabudowy z łatwością można go usytuować nawet na niedużych, trudnych działkach.

O czym należy pamiętać?

Wprowadzona nowelizacja dotyczy również zniesienia konieczności występowania o pozwolenie na przebudowę obiektów niewykraczających poza obszar danej inwestycji. Bardzo ważnym obostrzeniem, o którym należy pamiętać jest zapis, który mówi o tym, że łączna liczba obiektów niewymagających pozwolenia na budowę nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki oraz jednego na każde 500 m2 w przypadku domków letniskowych do 35 m2. Te już nie tak nowe przepisy obowiązują od trzech lat. Chodzi o ustawę z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw podpisana 16 marca br., która weszła w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, a zmiany dotyczące rejestrów budowlanych – od 1 stycznia 2016 r.

Marta Michalska

Podobne artykuły

Projekty domów dużych

Projekty domów dużych

Projekty domów dwurodzinnych

Projekty domów dwurodzinnych

Projekty domów jednorodzinnych

Projekty domów jednorodzinnych

Projekty domów kanadyjskich

Projekty domów kanadyjskich